Privacybeleid

Webdesign Mokso verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor
verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij
Webdesign Mokso op webdesign@mokso.be.

Verwerkingsdoeleinden

Webdesign Mokso verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten-­ en
orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen
van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor
de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting),
(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de
persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van Webdesign Mokso)
binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met
Webdesign Mokso verbonden zijn of met enige andere partner van Webdesign Mokso;
Webdesign Mokso garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische
maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die
noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van
boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar
en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en
bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel
6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht
om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens
te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-­mail te verzenden
naar het volgende e-­mailadres: webdesign@mokso.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens
met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -­ commission@privacycommission.be).